U S N E S E N Í

VALNÉ HROMADY SEKCE MASTERS

KONANÉ DNE 6. 12. 2003 v JIHLAVĚ

 

 

Valná hromada sekce Masters ( dále jen VH Masters) za řízení Tomáše Vaverky konstatuje, že jednání bylo zahájeno po 30 min. čekací době a VHM je tudíž schopná usnášet se pouze o bodech uvedených na pozvánce.

 

VH Masters schválila následující usnesení :

 

a) zvolila složení jednotlivých pracovních komisí takto :

            - mandátová, volební a návrhová -  J. Bránik, J. Minář

 

b) bere na vědomí

-        zprávu předsedy sekce Masters p. T. Vaverky za období 2001 – 2003

-        návrh rozpočtu sekce Masters na rok 2004

 

d) schvaluje

            - ponechání povinnosti oddílů Masters zaslat na konci každého roku statistiku nejlepších výkonů závodníků daného klubu. Jedná se zejména o závody v zahraničí, jedině takto lze zaručit, že výsledky členů oddílu se dostanou do celostátní statistiky, zpracovávané V. Svozilem.

 

e) zvolila

- sekci Masters pro nové volební období ve složení : Tomáš Vaverka - předseda, Jiří Kalhous - místopředseda,  Vítězslav Svozil – STK, Alexander Mrůzek – dálkové plavání, Hana Novotná – skoky do vody.

 

g) ukládá nově zvolené sekci

- projednat návrh na odměnu medailistům ME Masters ve Francii z navýšených prostředků sekce Masters

- sekci Masters spolu s jednotlivými oddíly určit pořadatele MR Masters pro rok 2005

- svolat schůzku tvůrců programů pro výsledky a bodování závodů a sjednotit pravidla pro bodování (vč. webového programu Choroš)

- všem oddílům ihned zaslat aktuální a platnou e-mailovou adresu klubu, na kterou budou zasílány aktuální informace sekce Masters (adresu odeslat na adresu sekce Masters - plavani.masters@quick.cz a na sekretariát ČSPS bazil@cstv.cz  )

 

Zapsal: Tomáš Vaverka

6.12.2003